Náš tým

JUDr. Martin Grobelný

Společník kanceláře

Po složení maturitní zkoušky na Matičním gymnáziu v Ostravě absolvoval v roce 2008 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde studium zakončil diplomovou prací z oblasti trestního práva hmotného a procesního na téma „Zásada „ne bis in idem“ v judikatuře soudů“. Na téže fakultě následně v roce 2009 složil státní rigorózní zkoušku a obhájil rigorózní práci z oblasti trestního práva, čímž obdržel titul doktora práv.

Od října 2008 působil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Grobelný & Skřipský, ve které se následně, po úspěšném složení advokátních zkoušek s výtečným hodnocením, stal v roce 2012 společníkem.

Od 1.8.2013 je jako jeden z prvních advokátů zaregistrován u Ministerstva spravedlnosti ČR jako advokát poskytující právní pomoc obětem trestných činů.

Od července 2014 je řádným členem Unie obhájců České republiky, z.s., která má za cíl dohlížet nad zákonností a dodržováním základních práv a svobod v trestním řízení.

JUDr. Martin Grobelný vykonává generální právní praxi, v rámci které poskytuje klientům služby ve všech oblastech práva, ve kterých je advokátní kancelář činná. Prioritně je zaměřen na problematiku práva trestního a přestupkového (komplexní obhajoba v trestním a přestupkovém řízení, zastoupení poškozeného či zúčastněné osoby), práva občanského (zejména právní vztahy k nemovitostem, odškodňování majetkové a nemajetkové újmy v souvislosti se vzniklou škodou na majetku či zdraví a odčinění újmy při úmrtí či jiné závažné škodě na zdraví osoby blízké) a rovněž práva rodinného (rozvod, úprava práv k nezletilým dětem, vypořádání společného jmění manželů apod.)

Telefon

+420 724 061 416

Ev. číslo ČAK

ČAK 14231

ID dat. shránky

5hzhmte

Specializace

Občanské právo

Počet právníků: 7

Trestní právo

Počet právníků: 7

Rodinné právo

Počet právníků: 4

Správní a přestupkové právo

Počet právníků: 3

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

Počet právníků: 4

Další členové týmu

JUDr. Petr Grobelný

Společník kanceláře

JUDr. Jan Skřipský, Ph.D.

Společník kanceláře

JUDr. Pavel Nastis

Společník kanceláře

Adresa
Advokátní kancelář
Grobelný & Skřipský

Sokolská třída 936/21
Ostrava – Moravská Ostrava
PSČ 702 00

Máte dotazy na naše služby?
Napište nám