Hlavní stránka

Zpracování osobních údajů

Advokátní kancelář Grobelný & Skřipský je spolkem advokátů dle §214 a násl. občanského zákoníku, vykonávajících advokacii dle ustanovení §14 zákona o advokacii, se sídlem Sokolská třída 21, 702 00 Ostrava (dále jen „spolek“). Jednotliví advokáti sdružující se ve spolku (JUDr. Petr Grobelný, JUDr. Jan Skřipský, Ph.D., JUDr. Pavel Nastis, Mgr. Petr Vaněk, Mgr. Dan Pospíšil, JUDr. Martin Grobelný a Mgr. Jan Boroš) se považují za správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správce“). Správce jakožto správce osobních údajů, tímto informuje subjekty údajů o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů správcem, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů správcem.

 1. ÚČEL, ROZSAH A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů („nařízení GDPR“) a v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (jen “ZOOÚ“).
 • Správce zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s nařízením GDPR a ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu.
 • Zpracování osobních údajů je tak nezbytné k (i) dodržení právních povinností správce, (ii) k jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy, (iii) ochraně práv a právem chráněných zájmů správce nebo jiné dotčené osoby. V případě, že subjekt údajů osobní údaje společnosti neposkytne, nebude správce zejména schopen plnit své povinnosti k naplnění účelu smluvního vztahu se subjektem údajů.
 • Osobní údaje získává správce přímo od subjektů údajů, dále od třetích osob, kterým subjekt údajů tyto osobní údaje předal za účelem poskytnutí právní pomoci správcem, případně z veřejných evidencí.
 • Zpracování je prováděno v sídle správce, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. V souladu se lhůtami uvedenými ve vnitřním předpise správce či v příslušných právních předpisech budou osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluvního vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.
 • Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle správce a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli správce, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením GDPR. Zpracovatelem správce jsou zejména tyto osoby:
 • Jana Slámová, daňový poradce, se sídlem Ostrava, Hrušov, Slezská Ostrava, Ke Kamenině 453/18
 • Správce může zpracovávat poskytnuté osobní údaje v následujícím rozsahu:
  1. identifikační a adresní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů: titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, emailová adresa, IČ, DIČ;
  2. kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné obdobné informace;
  3. údaje zpracovávané v rámci souhlasu subjektu údajů;
  4. další osobní údaje: číslo bankovního účtu, obrazový záznam z kamerového systému a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.
 • Ve společnosti nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů (profilování) spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě.
 1. PRÁVA SUBJETKU ÚDAJŮ
 • Subjekt údajů má právo od správce požadovat (i) přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, (ii) jejich opravu nebo výmaz, (iii) omezení zpracování, (iv) právo vznést námitku proti zpracování, jakož i (v) právo na přenositelnost údajů.
 • Uděluje-li subjekt údajů správci souhlas se zpracováním osobních údajů má právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to ve stejné formě v jakém jej poskytl.
 • Subjekt údajů má právo podat stížnost ohledně zpracování jeho údajů správcem k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Adresa
Advokátní kancelář
Grobelný & Skřipský

Sokolská třída 936/21
Ostrava – Moravská Ostrava
PSČ 702 00

Máte dotazy na naše služby?
Napište nám