Odměna za právní služby

Cena právních služeb bývá sjednána s klientem jako cena smluvní tak, aby odrážela individuální specifika konkrétního případu. V případě, že odměna advokáta za poskytované právní služby není sjednána jako odměna smluvní, řídí se její výše vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.


Smluvní odměna může být sjednána:

- paušální částkou za vyřízení celého případu, v případech stanovených stavovskými předpisy České advokátní komory je přípustná i odměna podílem na výsledku věci (quota litis).

- konkrétní částkou sjednanou individuálně s ohledem na specifika konkrétního případu za každý jednotlivý úkon právních služeb s tím, že úkony jsou určeny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. Rozsah účtovaných úkonů může být ujednán rovněž individuálně.

- jako odměna hodinová (za každou započatou hodinu právních služeb náleží advokátovi odměna ve sjednané výši). Výše odměny se odvíjí od právní a časové náročnosti poskytovaných právních služeb. Hodinová sazba je uplatňována i při jednorázových konzultacích.

 
Před zahájením poskytování právních služeb je při převzetí nového případu vybírána záloha. Výjimkou je dlouhodobé poskytování služeb témuž klientovi. Výše zálohy je stanovována s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu.

 
Ke sjednané odměně může být dle dohody smluvních stran účtována dále náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytováním právních služeb (režijní paušál) a náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytováním právní služby mimo sídlo advokátní kanceláře, vše ve výši sjednané s klientem, jinak ve výši dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

 
Advokátní kancelář je plátcem DPH, proto veškeré účtované částky se navyšují o tuto daň v zákonné výši.

Grobelný
& Skřipský

 

KANCELÁŘ

 

Ostrava - Moravská Ostrava
Sokolská tř. 21
PSČ 702 00

KONTAKTY

596 138 745

596 101 901

kancelar@grobelnyskripsky.cz