Občanské právo

právní vztahy vyplývající ze zákona č. 40/1964 Sb. i ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

 • vlastnické právo, držba, spoluvlastnictví (podílové spoluvlastnictví, přídatné spoluvlastnictví, bytové spoluvlastnictví)  - výkon, ochrana, zrušení a vypořádání, vydržení, sousedská práva,
 • právo stavby, věcná břemena, zástavní a zadržovací právo - vznik, změna, zánik
 • smluvní vztahy - zpracování všech druhů smluv, právní rozbory uzavřených smluv, výpovědi smluv, smluvní a zákonná odpovědnost za vady, zajištění závazků,
 • řešení sporů o peněžitá plnění, sepis narovnání či dohod o novaci
 • právní vztahy k nemovitostem – sepis smluv kupních, darovacích, zástavních, nájemních a podnájemních, o služebnostech; ověření totožnosti účastníků smluv za účelem vkladu práva do katastru nemovitostí; zpracování návrhů na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí (vč. ohlášení změn), výpovědi z nájmů bytů, žaloby na vyklizení nemovitostí, či o oprávněnosti výpovědi z nájmu; spolupráce s realitními kancelářemi
 • společenství vlastníků jednotek - vypracování stanov a smluv o prvních převodech jednotek do vlastnictví.
 • odpovědnost za škodu – obecná odpovědnost (porušení dobrých mravů, zákona či smlouvy) i zvláštní typy odpovědnosti (za škodu způsobenou nezletilým nebo nesvéprávnou osobou, za škodu z provozní činnosti, za škodu z provozu dopravních prostředků, za škodu způsobenou vadou výrobku, za škodu na věcech převzatých, odložených nebo vnesených), vč. náhrady škody při újmě na přirozených právech člověka
 • vyřizování pojistných událostí
 • bezdůvodné obohacení,
 • dědické právo
 • zastoupení před soudy všech stupňů včetně rozhodčích
 • právní pomoc v oblasti výtvarného umění

 

Grobelný
& Skřipský

 

KANCELÁŘ

 

Ostrava - Moravská Ostrava
Sokolská tř. 21
PSČ 702 00

KONTAKTY

596 138 745

596 101 901

kancelar@grobelnyskripsky.cz