luci3

JUDr. Martin Grobelný

Po složení maturitní zkoušky na Matičním gymnáziu v Ostravě absolvoval v roce 2008 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde studium zakončil diplomovou prací z oblasti trestního práva hmotného a procesního na téma „Zásada „ne bis in idem“ v judikatuře soudů“. Na téže fakultě následně v roce 2009 složil státní rigorózní zkoušku a obhájil rigorózní práci z oblasti trestního práva, čímž obdržel titul doktora práv.

Od října 2008 působil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Grobelný & Skřipský, ve které se následně, po úspěšném složení advokátních zkoušek s výtečným hodnocením, stal v roce 2012 společníkem.

Od 1.8.2013 je jako jeden z prvních advokátů zaregistrován u Ministerstva spravedlnosti ČR jako advokát poskytující právní pomoc obětem trestných činů.

Od července 2014 je řádným členem Unie obhájců České republiky, z.s., která má za cíl dohlížet nad zákonností a dodržováním základních práv a svobod v trestním řízení.

JUDr. Martin Grobelný vykonává generální právní praxi, v rámci které poskytuje klientům služby ve všech oblastech práva, ve kterých je advokátní kancelář činná. Prioritně je zaměřen na problematiku práva trestního (komplexní obhajoba v trestním řízení, zastoupení poškozeného či zúčastněné osoby), práva občanského (zejména právní vztahy k nemovitostem, odškodňování majetkové a nemajetkové újmy v souvislosti se vzniklou škodou na majetku či zdraví a odčinění újmy při úmrtí či jiné závažné škodě na zdraví osoby blízké) a rovněž práva rodinného (rozvod, úprava práv k nezletilým dětem, vypořádání společného jmění manželů apod.)

Telefon

+420 724 061 416

Email

martin.grobelny@grobelnyskripsky.cz

Ev. číslo ČAK

ČAK 14231

ID dat. schr.

5hzhmte

Grobelný
& Skřipský

 

KANCELÁŘ

 

Ostrava - Moravská Ostrava
Sokolská tř. 21
PSČ 702 00

KONTAKTY

596 138 745

596 101 901

kancelar@grobelnyskripsky.cz